ترجمه های مربوط به حوزه مذهب، علوم و معارف اسلامی، فقه و عرفان

ترجمه های مربوط به حوزه مذهب، علوم و معارف اسلامی، فقه و عرفان

قوانین مسلمانی در هند

کد فایل
20140871
عنوان انگلیسی
The Muslim Rule in India [M H Faruqi] Impact International
عنوان فارسی
قوانین مسلمانی در هند
تعداد صفحه
9
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله