رمز دوم یا رمز اینترنتی را چگونه دریافت کنم؟

نوشته شده توسط محسن تقی پور تقی پور

برای خرید اینترنتی شما به چهار گروه از اطلاعات نیاز دارید:

1. شماره 16 رقمی کارت: بر روی کارت شما چاپ شده است.

2. تاریخ انقضای کارت : بر روی کارت شما چاپ شده است.

3. CVV2: بر روی کارت شما چاپ شده است.

4. رمز اینترنتی: باید از عابر بانک دریافت نمائید.

اگر رمز اینترنتی ندارید به شیوه بیان شده در فیلم زیر میتوانید به عابربانک بانک صادر کننده کارتتان مراجعه و  آن را دریافت نمائید تا با داشتن آن بتوانید از هر سایتی خرید اینترنتی انجام دهید