مجموعه ترجمه های حوزه حسابداری و اقتصاد

مجموعه ترجمه های حوزه حسابداری و اقتصاد

فصل 5 به سوی مدل سقوط مالی، از کتاب فرآیندهای تصادفی – از فیزیک تا امور مالی توسط ولفگانگ پائول و جورگ بچنگال

کد فایل
20141149
عنوان انگلیسی
Chapter 5- Pages 221 to 230 of the book
Stochastic Processes- From Physics to Finance by By Wolfgang Paul, Jörg Baschnagel
عنوان فارسی
فصل 5 به سوی مدل سقوط مالی، از کتاب فرآیندهای تصادفی – از فیزیک تا امور مالی توسط ولفگانگ پائول و جورگ بچنگال
تعداد صفحه
9
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
صفحه 221 تا 230 کتاب

تحقیق حسابداری: گذشته، حال، آینده

کد فایل
20140861
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی
تعداد صفحه
22
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

  • Past, Present and Future Accounting Research
  • گذشته، حال، آینده تحقیق حسابداری
نقش تکنولوژی در حسابداری و حسابداری الکترونیک

کد فایل
20140862
عنوان انگلیسی
Role of technology in accounting and e-accounting
عنوان فارسی
نقش تکنولوژی در حسابداری و حسابداری الکترونیک
تعداد صفحه
10
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری ارسالی بر توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه

کد فایل
20141057
عنوان انگلیسی
The long-run and short-run impacts of remittances on financial development in developing countries
عنوان فارسی
تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری ارسالی بر توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه
تعداد صفحه
27
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله