ترجمه های حوزه جغرافیا و محیط زیست و کشاورزی

ترجمه های حوزه جغرافیا و محیط زیست و کشاورزی

تحلیل و ترکیب رفتار مسئولانه زیست محیطی فرا تحلیل

کد فایل
20141144
عنوان انگلیسی
Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior A Meta-Analysis
عنوان فارسی
تحلیل و ترکیب رفتار مسئولانه زیست محیطی فرا تحلیل
تعداد صفحه
20
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

ترجمه بخش اوکراین از فصل دو کتاب نظارت و ارزیابی سیاست کشاورزی 2016

کد فایل
20141114
عنوان انگلیسی
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016 – Chapter 2 Ukraine
عنوان فارسی
ترجمه بخش اوکراین از فصل دو کتاب نظارت و ارزیابی سیاست کشاورزی 2016
تعداد صفحه
4
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فقط بخش اوکراین از فصل دو کتاب

فصل 6 ارتباط کشاورزی و مواد غذایی در مناطق روستایی = ارزیابی تجربی برنامه های توسعه یکپارچه

کد فایل
20141113
عنوان انگلیسی
Book = Coherence of Agricultural and Rural Development Policies by Dimitris Diakosavvas
Chapter 6 Agro-food Linkages in Rural Areas= An Empirical Evaluation of Integrated Development Programmes
عنوان فارسی
کتاب = ارتباط کشاورزی و سیاست های توسعه روستایی ویرایش دیمتریس دیاکوساواز
تعداد صفحه
15
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 6 از کتاب

  • ارزیابی تجربی برنامه های توسعه یکپارچه فصل 6 ارتباط کشاورزی و مواد غذایی در مناطق روستایی
نوآوری های موجود در زباله

کد فایل
20141053
عنوان انگلیسی
Innovations in Waste
عنوان فارسی
نوآوری های موجود در زباله
تعداد صفحه
12
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

بازیافت زباله های ساختمان سازی

کد فایل
20141052
عنوان انگلیسی
Construction Waste Recycling
عنوان فارسی
بازیافت زباله های ساختمان سازی
تعداد صفحه
5
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله