ترجمه منابع حوزه طراحی شهری و معماری

ترجمه منابع حوزه طراحی شهری و معماری

اصول طراحی، وینلند در نیوجرسی

کد فایل
20141140
عنوان انگلیسی
Design Guidelines Vineland, New Jersey
عنوان فارسی
اصول طراحی، وینلند در نیوجرسی
تعداد صفحه
16
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فایل

ترجمه فصل 11 کتاب برنامه ریزی شهری معاصر با عنوان نوسازی شهری و توسعه جامعه

کد فایل
20141220
عنوان انگلیسی
Contemporary Urban Planning by John M. Levy
Chapter 11 Urban Renewal and Community Development
عنوان فارسی
کتاب برنامه ریزی شهری معاصر نوشته جان ام لوی
فصل 11 نوسازی شهری و توسعه جامعه
تعداد صفحه
50
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 11 از کتاب

ادغام کشاورزی شهری در برنامه ریزی شهری – تحلیل محدودیت ها و وضع موجود

کد فایل
20141223
عنوان انگلیسی
The integration of Urban Agriculture into urban planning – An analysis of the
current status and constraints
عنوان فارسی
ادغام کشاورزی شهری در برنامه ریزی شهری – تحلیل محدودیت ها و وضع موجود
تعداد صفحه
24
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

کتاب مطالعه برنامه ریزی شهری فصل 2 ایده برنامه ریزی

کد فایل
20141073-2
عنوان انگلیسی
Book A Reader in Planning Theory by A. Faludi
Chapter 2 The Idea of Planning
عنوان فارسی
کتاب مطالعه برنامه ریزی شهری توسط فالودی
فصل 2 ایده برنامه ریزی
تعداد صفحه
5
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 2 از کتاب

کتاب مطالعه برنامه ریزی شهری توسط فالودی فصل 4 دیوانسالارها، طرفداران، نوآوران

کد فایل
20141073-4
عنوان انگلیسی
Book A Reader in Planning Theory by A. Faludi
Chapter 4 Bureaucrats, Advocates, Innovators
عنوان فارسی
کتاب مطالعه برنامه ریزی شهری توسط فالودی
فصل 4 دیوانسالارها، طرفداران، نوآوران
تعداد صفحه
16
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 4 از کتاب

بازنگری منافع عمومی به عنوان مفهوم برنامه ریزی

کد فایل
20141056
عنوان انگلیسی
Rethinking the Public Interest as a Planning Concept
عنوان فارسی
بازنگری منافع عمومی به عنوان مفهوم برنامه ریزی
تعداد صفحه
8
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله