ترجمه های حوزه سیاست، تاریخ و حقوق

ترجمه های حوزه سیاست، تاریخ و حقوق

فصل 9 یقه سفید و جرم سازمان یافته از کتاب حقوق کیفری و دادرسی

کد فایل
20141165
عنوان انگلیسی
Chapter 9 White-Collar and Organized Crime
Book Title = Criminal Law and Procedure by John M Scheb and John M Scheb II
عنوان فارسی
فصل 9 یقه سفید و جرم سازمان یافته
از کتاب حقوق کیفری و دادرسی توسط جان ام چب و جان ام چب 2
تعداد صفحه
9
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 9 کتاب از صفحه 210 تا 214

جرائم مربوط به فوتبال

کد فایل
20141170-1
عنوان انگلیسی
Football Related Offences and Football Banning Orders
عنوان فارسی
جرائم مرتبط به فوتبال
تعداد صفحه
16
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام بخش مربوطه در وب سایت پلیس ملکه انگلیس به آدرس زیر
www.cps.gov.uk/legal-guidance/football-related-offences-and-football-banning-orders

جرائم صرفا فوتبالی

کد فایل
20141170-2
عنوان انگلیسی
FOOTBALL-ONLY CRIMES
عنوان فارسی
جرائم صرفا فوتبالی
تعداد صفحه
4
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام متن لینک زیر
www.footballfansnotcriminals.com/criminalisation-of-football-fans

جرائم ورزشی از کتاب کتابچه حقوق ورزشی نوشته ویلیام گلاور

کد فایل
20141124
عنوان انگلیسی
Sports Crimes from Sports Law Handbook By William Glover
عنوان فارسی
جرائم ورزشی از کتاب کتابچه حقوق ورزشی نوشته ویلیام گلاور
تعداد صفحه
8
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
صفحه 32 تا 34 و 58 تا 60 کتاب

قصور پزشکی از کتاب تمرکز بر حقوق پزشکی

کد فایل
20141228
عنوان انگلیسی
Chapter 2 Medical Negligence
Book Concentrate Medical Law by Jo Samanta & Ash Samanta
عنوان فارسی
فصل 2 با عنوان قصور پزشکی از کتاب تمرکز بر حقوق پزشکی نوشته جو سامانتا و اش سامانتا
تعداد صفحه
32
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 2 از کتاب تمرکز بر حقوق پزشکی

کتاب آینده جرم شناسی فصل 10 فاکتورهای حمایتی و ریسک در ارزیابی قلدرهای مدرسه و قربانی ها

کد فایل
20141089-10
عنوان انگلیسی
Book The Future of Criminology by Loeber and Welsh
Chapter 10 Risk and Protective Factors in the Assessment of School Bullies and Victims
عنوان فارسی
کتاب آینده جرم شناسی توسط لوئبر و ولش
فصل 10 فاکتورهای حمایتی و ریسک در ارزیابی قلدرهای مدرسه و قربانی ها
تعداد صفحه
8
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 10 از کتاب

کتاب آینده جرم شناسی فصل 12 نسل بعدی مطالعات طولی

کد فایل
20141089-12
عنوان انگلیسی
Book The Future of Criminology by Loeber and Welsh
Chapter 12 The Next Generation of Longitudinal Studies
عنوان فارسی
کتاب آینده جرم شناسی توسط لوئبر و ولش
فصل 12 نسل بعدی مطالعات طولی
تعداد صفحه
10
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 12 از کتاب

قانون قرارداد، نظام کلی تعهدات، و اثبات تعهدات

کد فایل
20141063
عنوان انگلیسی
The Law of Contract, The General Regime of Obligations, And Proof of Obligations
عنوان فارسی
قانون قرارداد، نظام کلی تعهدات، و اثبات تعهدات
تعداد صفحه
80
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله