ترجمه های مربوط به حوزه های ریاضی و آمار

ترجمه های مربوط به حوزه های ریاضی و آمار

فصل 5 با عنوان مدل های تک دوره ای

کد فایل
20140843
عنوان انگلیسی
Book = Principles of Inventory Management
Chapter 5 Single-Period Models
عنوان فارسی
کتاب اصول مدیریت موجودی
فصل 5 مدل های تک دوره ای
تعداد صفحه
24
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 5 از کتاب