مجموعه ترجمه های حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و تربیتی

مجموعه ترجمه های حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و تربیتی

فصل اول سوالات قدیمی و یک علم جوان ازکتاب دانشمندی در گهواره

کد فایل
20141183-1
عنوان انگلیسی
Book
The Scientist in the Crib by Alison Gopnik, Meltzoff, and Kuhl
Chapter 1 Ancient Questions and a Young Science
عنوان فارسی
کتاب دانشمندی در گهواره توسط الیسون گاپنیک، ملتزوف، و کوهل
فصل اول سوالات قدیمی و یک علم جوان
تعداد صفحه
30
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 1 از کتاب، ترجمه باقی فصل ها موجود است

فصل دوم آنچه کودکان درباره افراد یاد می‌گیرند از کتاب دانشمندی در گهواره

کد فایل
20141183-2
عنوان انگلیسی
Book
The Scientist in the Crib by Alison Gopnik, Meltzoff, and Kuhl
Chapter 2 What Children Learn About People
عنوان فارسی
کتاب دانشمندی در گهواره توسط الیسون گاپنیک، ملتزوف، و کوهل
فصل دوم آنچه کودکان درباره افراد یاد می‌گیرند
تعداد صفحه
40
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 2 از کتاب، ترجمه باقی فصل ها موجود است

فصل سوم آنچه کودکان درباره اشیا می آموزند از کتاب دانشمندی در گهواره

کد فایل
20141183-3
عنوان انگلیسی
Book
The Scientist in the Crib by Alison Gopnik, Meltzoff, and Kuhl
Chapter 2 What Children Learn About Things
عنوان فارسی
کتاب دانشمندی در گهواره توسط الیسون گاپنیک، ملتزوف، و کوهل
فصل سوم آنچه کودکان درباره اشیا می آموزند
تعداد صفحه
36
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 3 از کتاب، ترجمه باقی فصل ها موجود است

فصل چهارم آنچه کودکان درباره زبان می آموزند از کتاب دانشمندی در گهواره

کد فایل
20141183-4
عنوان انگلیسی
Book
The Scientist in the Crib by Alison Gopnik, Meltzoff, and Kuhl
Chapter 4 What Children Learn About Language
عنوان فارسی
کتاب دانشمندی در گهواره توسط الیسون گاپنیک، ملتزوف، و کوهل
فصل چهارم آنچه کودکان درباره زبان می آموزند
تعداد صفحه
42
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 4 از کتاب، ترجمه باقی فصل ها موجود است

فصل پنج آنچه دانشمندان درباره ذهن کودکان یاد گرفته‌اند از کتاب دانشمندی در گهواره

کد فایل
20141183-5
عنوان انگلیسی
Book
The Scientist in the Crib by Alison Gopnik, Meltzoff, and Kuhl
Chapter 5 What Scientists Have Learned About Children’s Minds
عنوان فارسی
کتاب دانشمندی در گهواره توسط الیسون گاپنیک، ملتزوف، و کوهل
فصل پنج آنچه دانشمندان درباره ذهن کودکان یاد گرفته‌اند
تعداد صفحه
48
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 5 از کتاب، ترجمه باقی فصل ها موجود است

فصل شش آنچه دانشمندان درباره مغز کودکان یاد گرفته اند از کتاب دانشمندی در گهواره

کد فایل
20141183-6
عنوان انگلیسی
Book
The Scientist in the Crib by Alison Gopnik, Meltzoff, and Kuhl
Chapter 6 What Scientists Have Learned About Children’s Brains
عنوان فارسی
کتاب دانشمندی در گهواره توسط الیسون گاپنیک، ملتزوف، و کوهل
فصل شش آنچه دانشمندان درباره مغز کودکان یاد گرفته اند
تعداد صفحه
48
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 6 از کتاب، ترجمه باقی فصل ها موجود است

فصل هفت دنبال کردن ابرهای شکوه از کتاب دانشمندی در گهواره

کد فایل
20141183-7
عنوان انگلیسی
Book
The Scientist in the Crib by Alison Gopnik, Meltzoff, and Kuhl
Chapter 7 Trailing Clouds of Glory
عنوان فارسی
کتاب دانشمندی در گهواره توسط الیسون گاپنیک، ملتزوف، و کوهل
فصل هفت دنبال کردن ابرهای شکوه
تعداد صفحه
20
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 7 از کتاب، ترجمه باقی فصل ها موجود است