تمامی ترجمه های مربوط به خود زبان و ادبیات و مطالب عمومی

تمامی ترجمه های مربوط به خود زبان و ادبیات و مطالب عمومی

صفحه 140تا153 کتاب دایره المعارف علوم ترجمه حضوری

کد فایل
20141206
عنوان انگلیسی
Pages 140 to 153 of the book Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies by Franz Pochhacker
عنوان فارسی
از صفحه 140 تا 153 کتاب دائره المعارف علوم ترجمه حضوری
تعداد صفحه
28
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
از صفحه 140 تا 153 کتاب

فصل 2 ترجمه و گشتار فرهنگی مورد ترجمه های کتاب مقدس آفریکانس

کد فایل
20140655
عنوان انگلیسی
CHAPTER 2 Translation and cultural transformation The case of the Afrikaans bible translations
عنوان فارسی
فصل 2 ترجمه و گشتار فرهنگی مورد ترجمه های کتاب مقدس آفریکانس
تعداد صفحه
22
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

فصل 3 مرز فرهنگی در تاریخ ترجمه چین

کد فایل
20140666
عنوان انگلیسی
CHAPTER 3 Cultural borderlands in China’s translation history
عنوان فارسی
فصل 3 مرز فرهنگی در تاریخ ترجمه چین
تعداد صفحه
22
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

فصل 6 فرهنگ های ترجمه و ملی مطالعه موردی در ترجمه نمایشی

کد فایل
20140677
عنوان انگلیسی
CHAPTER 6 Translation and national cultures A case study in theatrical translation
عنوان فارسی
فصل 6 فرهنگ های ترجمه و ملی مطالعه موردی در ترجمه نمایشی
تعداد صفحه
10
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

فصل 7 مفهوم سازی مجدد ترجمه از چینی در قرن 18 ژاپن

کد فایل
20140693
عنوان انگلیسی
CHAPTER 7 The reconceptionization of translation from Chinese in 18th-century Japan
عنوان فارسی
فصل 7 مفهوم سازی مجدد ترجمه از چینی در قرن 18 ژاپن
تعداد صفحه
40
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

فصل 9 انتخاب متون برای ترجمه در ژاپن بعد از جنگ بررسی یک بعد تئوری چند سیستمه

کد فایل
20140678
عنوان انگلیسی
CHAPTER 9 The selection of texts for translation in postwar Japan An examination of one aspect of polysystem theory
عنوان فارسی
فصل 9 انتخاب متون برای ترجمه در ژاپن بعد از جنگ بررسی یک بعد تئوری چند سیستمه
تعداد صفحه
14
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

فصل 10 ترجمه در تغییر و تحول - متغیرها و عوامل ثابت

کد فایل
20140688
عنوان انگلیسی
CHAPTER 10 Translation in transition Variables and invariables
عنوان فارسی
فصل دهم ترجمه در تغییر و تحول متغیرها و عوامل ثابت
تعداد صفحه
8
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

مقدمه کتاب ترجمه و تغییرات فرهنگی مطالعه تاریخچه، هنجارها، و طرح تصویر

کد فایل
20140696
عنوان انگلیسی
Editor’s Preface of the book
Translation and Cultural Change Studies in History, Norms, and Image Projection
عنوان فارسی
مقدمه ناشر از کتاب
ترجمه و تغییرات فرهنگی مطالعه تاریخچه، هنجارها، و طرح تصویر
تعداد صفحه
12
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل مقدمه از کتاب