مطالب مربوط به حوزه کامپیوتر و فناوری

مطالب مربوط به حوزه کامپیوتر و فناوری

ترجمه چکیده 15 مقاله با کلید واژه های دیماتل، فازی، تاپسیس

میتوانید مقاله مورد نظر را سفارش دهید تا کامل ترجمه گردد
ترجمه فقط بخش چکیده 15 مقاله با عناوین زیر
1. تصمیم گیری گروه فازی شهودی چند معیاری برای انتخاب تامین کننده با روش TOPSIS
2. رویکرد ترکیبی جدید MCDM مبتنی بر دیماتل فازی، ANP فازی، و TOPSIS فازی برای ارزیابی تامین کنندگان سبز
3. رویکرد MCDM فازی یکپارچه برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده
4. ارزیابی و انتخاب تامین کننده در صنعت تولید مواد شوینده با استفاده از TOPSIS فازی سلسله مراتبی
5. روش دیماتل فازی برای توسعه معیارهای انتخاب تامین کننده
6. تکنیک ها و کاربردهای تصمیم گیری فازی چند معیاره – بررسی دو دهه از 1994 تا 2014
7. یکپارچه سازی برنامه ریزی هدف چند دوره ای و تاپسیس فازی برای خرید محصولات چندگانه از چندین تامین کننده
8. انتخاب تامین کننده دراز مدت با استفاده از رویکرد MCDM فازی ترکیبی مطالعه موردی برای شرکت ارتباطات راه دور
9. شبیه سازی مبتنی بر رویکرد تاپسیس فازی برای مساله انتخاب تامی کننده چند معیاره
10. انتخاب تامین کننده با استفاده از ANP و ELECTRE II در فواصل محیط زبانشناختی دوتائی
11. انتخاب تامین کننده با استفاده از تاپسیس و MCGP فازی مطالعه موردی
12. انتخاب تامین کننده رویکرد ANP فازی
13. انتخاب تامین کننده» نظریه یکپارچه با استفاده از دیماتل و روش شناسی گسترش تابع کیفیت
14. کاربرد مدل ISM در ارزیابی معیارهای انتخاب تامین کننده زیرک و رتبه بندی تامین کنندگان با روش های TOPSIS-AHP فازی
15. استفاده از دیماتل برای توسعه مدل مدیریت کربن انتخاب تامین کننده در مدیریت زنجیره تامین

شبکه چهره- جاسازی متحد برای تشخیص چهره و خوشه بندی

کد فایل
20141216
عنوان انگلیسی
FaceNet- A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering
عنوان فارسی
FaceNet (شبکه چهره) جاسازی متحد برای تشخیص چهره و خوشه بندی
تعداد صفحه
24
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

استفاده از تکنیک های داده کاوی برای ایجاد پروفایل مشتریان سودآور هتل: کاربرد تحلیل RFM

کد فایل
20141139
عنوان انگلیسی
Using datamining techniques for profiling profitable hotel customers- An application of RFM analysis
عنوان فارسی
استفاده از تکنیک های داده کاوی برای ایجاد پروفایل مشتریان سودآور هتل- کاربرد تحلیل RFM
تعداد صفحه
21
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

تحلیل و پیش بینی رفتار مشتری الکترونیک بوسیله داده های کاوش جریان کلیک موس

کد فایل
20141138
عنوان انگلیسی
Analysis and Prediction of E-Customers’ Behavior by Mining Clickstream Data
عنوان فارسی
تحلیل و پیش بینی رفتار مشتری الکترونیک بوسیله داده های کاوش جریان کلیک موس
تعداد صفحه
17
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل و تشخیص آتش برای اتومبیل با استفاده از منطق فازی

کد فایل
20141127
عنوان انگلیسی
Design and Implementation of A Fire Detection and Control System for Automobiles Using Fuzzy Logic
عنوان فارسی
طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل و تشخیص آتش برای اتومبیل با استفاده از منطق فازی
تعداد صفحه
20
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

ماژول های تک قانون ورودی نوع کاربردی متصل به سیستم فازی عصبی برای پیش بینی سرعت باد

کد فایل
20141108
عنوان انگلیسی
Functional-type Single-input-rule-modules Connected Neural Fuzzy System for Wind Speed Prediction
عنوان فارسی
ماژول های تک قانون ورودی نوع کاربردی متصل به سیستم فازی عصبی برای پیش بینی سرعت باد
تعداد صفحه
23
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

پارامترهای قالب گیری تزریقی بر کیفیت وزنی قطعات پیچیده بوسیله بکارگیری DOE تاثیر می گذارد

کد فایل
20141105
عنوان انگلیسی
Injection moulding parameters influence on weight quality of complex parts by means of DOE application= Case study
عنوان فارسی
پارامترهای قالب گیری تزریقی بر کیفیت وزنی قطعات پیچیده بوسیله بکارگیری DOE تاثیر می گذارد= مطالعه موردی
تعداد صفحه
17
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

برنامه ریزی چند هدفه برای اندازه گیری و مکان یابی کارخانه های بیوشیمی= یک مدل و کاربرد در منطقه ای در پرتغال

کد فایل
20141102
عنوان انگلیسی
Multiobjective programming for sizing and locating Biogas Plants= a model and an application in a region of Portugal
عنوان فارسی
برنامه ریزی چند هدفه برای اندازه گیری و مکان یابی کارخانه های بیوشیمی= یک مدل و کاربرد در منطقه ای در پرتغال
تعداد صفحه
25
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

روش بهینه سازی ازدحام ذرات- الگوریتم جستجو همسایگی متغیر برای مسائل یافتن کوتاهترین مسیر محدود

کد فایل
20141085
عنوان انگلیسی
A hybrid Particle Swarm Optimization –Variable Neighborhood Search algorithm for Constrained Shortest Path problems
عنوان فارسی
روش بهینه سازی ازدحام ذرات- الگوریتم جستجو همسایگی متغیر برای مسائل یافتن کوتاهترین مسیر محدود
تعداد صفحه
35
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

بهینه سازی ازدحام ذرات فرا ذهنی برای مساله مسیریابی وسیله نقلیه پویا

کد فایل
20141084
عنوان انگلیسی
A Particle Swarm Optimization Hyper-Heuristic for The Dynamic Vehicle Routing Problem
عنوان فارسی
بهینه سازی ازدحام ذرات فرا ذهنی برای مساله مسیریابی وسیله نقلیه پویا
تعداد صفحه
15
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله