ترجمه های مربوط به حوزه مذهب، علوم و معارف اسلامی، فقه و عرفان

ترجمه های مربوط به حوزه مذهب، علوم و معارف اسلامی، فقه و عرفان

قوانین مسلمانی در هند

کد فایل
20140871
عنوان انگلیسی
The Muslim Rule in India [M H Faruqi] Impact International
عنوان فارسی
قوانین مسلمانی در هند
تعداد صفحه
9
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

معرفی دائوئیسم

کد فایل
20140633
عنوان انگلیسی
Introduction to Daoism
عنوان فارسی
معرفی دائوئیسم
تعداد صفحه
14
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
صفحه 4 تا 15

هندوئیسم

کد فایل
20140712
عنوان انگلیسی
Hinduism
عنوان فارسی
هیندوئیسم
تعداد صفحه
18
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
صفحه 169 تا 175 کتاب مذاهب هندی

جونیور مارتین لوتر کینگ بعنوان متخصص الهیات عام

کد فایل
20140759
عنوان انگلیسی
MARTIN LUTHER KING, JR. AS PUBLIC THEOLOGIAN
عنوان فارسی
جونیور مارتین لوتر کینگ بعنوان متخصص الهیات عام
تعداد صفحه
10
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
صفحه 1 تا 5

ردیابی خستگی عصبی-فازی و سیستم طبقه بندی برای استفاده کنندگان صندلی چرخدار

کد فایل
20141132
عنوان انگلیسی
A Neuro-Fuzzy Fatigue-Tracking and Classification System for Wheelchair Users
عنوان فارسی
ردیابی خستگی عصبی-فازی و سیستم طبقه بندی برای استفاده کنندگان صندلی چرخدار
تعداد صفحه
22
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله